bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 2
w Czersku


Przedszkole Samorządowe nr 2 im. Jana Brzechwy w Czersku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 2 w Czersku. http://ps2.czersk.gbzl.pl/index.php


• Data publikacji strony internetowej: 2015-05-25
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-05-10

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Treści niedostępne
• Dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych.
• Zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
• Tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej .
• Elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności.
• Filmy jeśli były publikowane nie posiadają napisów dla osób głuchych.
• Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.


Wyłączenia
• Część treści pochodzi ze strony która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
• Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności;
• Administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

• Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-24
• Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-24
• Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe
• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Elżbieta Sokołowska.
• E-mail: przedszkole2czersk1@wp.pl
• Telefon: 523984420


Każdy ma prawo:

• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
• Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Jana Brzechwy w Czersku
• Adres: ul. Chojnicka 5, 89-650 Czersk
• E-mail: przedszkole2czersk1@wp.pl
• Telefon: 523984420
• Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Siedziba placówki znajduje się przy ul. Chojnickiej 5 w Czersku.
Dojazd do budynku jest zapewniony od strony ulicy Chojnickiej.
Przy budynku położony jest parking dla interesantów i pracowników jednostki,
z wydzielonymi dwoma miejscami dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku prowadzi wejście główne, drzwi zabezpieczone są poprzez guzik otwierający nie przystosowany wysokością do osób niepełnosprawnych np. na wózku, po drugiej stronie są drzwi ewakuacyjne do których prowadzą 2 schody.
Od strony dostaw kuchennych znajduje się wyjście, które w razie potrzeby może być użyte jako wyjście ewakuacyjne.
Osobami upoważnionymi do udzielania informacji są dyrektor i wicedyrektor przedszkola.
Przy podmiocie znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich, w budynku nie ma innych pochylni, podjazdów, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Budynek nie posiada windy. Sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze.
Do budynku może wejść osoba z psem asystującym w koniecznych przypadkach.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego stacjonarnie ani online.


Informacje dodatkowe
Ułatwienia:

Na stronie można operować podstawowymi skrótami klawiaturowymi.
Dostępny jest przełącznik rozmiaru tekstu.
Dostępny jest przełącznik kontrastu.
Inne informacje i oświadczenia
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod w/w adres i/lub nr telefonu lub adres poczty elektronicznej.


Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.Opublikował: Elżbieta Sokołowska
Publikacja dnia: 24.09.2020
Podpisał: Elżbieta Sokołowska
Dokument z dnia: 24.09.2020
Dokument oglądany razy: 59